Linx TT3 کدهای تاریخ متغیر و دسته های ساده را روی بسته بندی انعطاف پذیر چاپ می کند. برای پیامهای کوچکتر از چاپگر پهنای 35 میلی متر استفاده می شود.   Linx TT5 عرض استاندارد  (حداکثر 55 میلی متر) – مخصوصا مناسب برای چاپ به ...

Linx TT3 کدهای تاریخ متغیر و دسته های ساده را روی بسته بندی انعطاف پذیر چاپ می کند. برای پیامهای کوچکتر از چاپگر پهنای ...