محاسن و معایب جت پرینترهای CIJ :در این نوع جت پرینترها به علت استفاده از قطعات مکانیکی ،پمپ موتور فشار باد و قطعات هیدرولیکی سرعت چاپ این نوع جت پرینتر ها بسیار بالا می باشد به طوری که در این نوع جت پرینتر چنانچه دو خط ...

محاسن و معایب جت پرینترهای CIJ :در این نوع جت پرینترها به علت استفاده از قطعات مکانیکی ،پمپ موتور فشار باد و قطعات هیدرولیکی سرعت ...