به دلیل نگرانی در مورد آلودگی مواد غذایی از جوهرهای مورد استفاده درجت پرینتر بسته بندی مواد غذایی ثانویه و استفاده از مقوا بازیافتی ، جت پرینتر صنعت بسته بندی در تلاش است از استفاده از مواد حاوی هیدروکربنهای نفتی معدنی جلوگیری کند. جوهرهای جت ...

به دلیل نگرانی در مورد آلودگی مواد غذایی از جوهرهای مورد استفاده درجت پرینتر بسته بندی مواد غذایی ثانویه و استفاده از مقوا بازیافتی ...