Linx TT5 از عرض روبان استاندارد (حداکثر 55 میلی متر) برخوردار است و به ویژه در چاپ بهترین گزینه قبل از تاریخ و کدهای دسته ای مناسب است. موتورهای دو جهته هر دو نوار را میبندند و قرقره های بادی را مجدداً ایجاد کنید ، ...

Linx TT5 از عرض روبان استاندارد (حداکثر 55 میلی متر) برخوردار است و به ویژه در چاپ بهترین گزینه قبل از تاریخ و کدهای ...