شرکت جت پرینتر  Xaar سرویس 5 مرحله ای خود را برای ارزیابی مایعات برای استفاده در توسعه محصول جدید و برنامه های جت پرینتر  کاربردی پیشرفته تولید راه اندازی کرده است. هدف این سرویس ، کمک به شرکتها برای تعیین مناسب بودن فناوری جت پرینتر ...

شرکت جت پرینتر  Xaar سرویس 5 مرحله ای خود را برای ارزیابی مایعات برای استفاده در توسعه محصول جدید و برنامه های جت پرینتر  ...